Przypominamy, że zmianie uległy przepisy o formie składania sprawozdań finansowych przez spółki.
Począwszy od października 2018 r. sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej i podpisane w formie elektronicznej – płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpłatnym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie w formie papierowej to sprawozdanie niespełniające wymogów określonych w ustawie o rachunkowości.
Zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości Kierownik jednostki (tj. zarząd spółki) zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.
Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy oraz wszyscy członkowie zarządu spółki. W związku z tym wszystkie te osoby muszą założyć swój osobisty profil zaufany. Usługa podpisywania sprawozdania finansowego profilem zaufanym dostępna jest na stronie https://www.gov.pl.

Jeśli któryś z członków zarządu spółki odmówi podpisania sprawozdania, powinien sporządzić pisemną odmowę i podać uzasadnienie odmowy. Odmowa powinna być dołączona do sprawozdania.
Szczegółowe wyjaśnienia dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi

Sprawozdanie (już po jego elektronicznym podpisaniu) powinno zostać zatwierdzone w formie uchwały w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe powinna zostać załączona do sprawozdania i stać się jego integralną częścią.
Zatwierdzenie sprawozdania powinno mieć formę uchwały, która może mieć formę papierową i zwykłe (a nie elektroniczne) podpisy.

Sprawozdanie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

Sprawozdania finansowe
elektroniczne

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w związku ze sprawozdaniem finansowym lub jakimkolwiek innym problemem firmowym, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button