Oferta

Sprawy cywilne Warszawa adwokat radca prawny kancelaria

Nasza kancelaria prowadzi wszelkie sprawy majątkowe, spadkowe, sprawy o zniesienie współwłasności majątku, sprawy odszkodowawcze, w tym o zapłatę, o naruszenie dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie.

Sprawy karne Warszawa adwokat radca prawny kancelaria

Od kilku lat prowadzimy wiele spraw o unieważnienie umów kredytów złotówkowych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF) lub o stwierdzenie nieważności klauzul waloryzacyjnych w takich umowach, na drodze negocjacji z bankiem oraz w postępowaniu sądowym.
Oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytowej w celu stwierdzenia, czy zawiera ona naruszające prawo klauzule waloryzacyjne.

Sprawy rodzinne postępowania rozwodowe Warszawa adwokat kancelaria radca prawny

Prowadzimy postępowania rozwodowe i podziały majątku po rozwodzie, sprawy alimentacyjne dotyczące zarówno alimentów dla dzieci jak i byłego małżonka, oraz sprawy związane z władzą rodzicielską oraz opieką i kontaktami z małoletnimi dziećmi.

Umowy doradztwo analiza zmiany Warszawa adwokat radca prawny

Doradzamy Klientom przy negocjacjach podczas zawierania wszelkich umów, jak również weryfikujemy, czy zawarcie umowy jest dla Klienta bezpieczne i zgodne z celami, które chce on osiągnąć. Zajmujemy się szerokim zakresem umów z dziedziny prawa zobowiązań i prawa handlowego – między innymi umowami nabycia i zbycia nieruchomości, rzeczy ruchomych, o roboty budowlane, deweloperskimi, umowami najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia, umowy o dzieło, umowami pożyczki, kredytu, umowami dotyczącymi spółek handlowych, ugodami i wieloma innymi.

Prawo nieruchomości Warszawa adwokat radca prawny kancelaria

Oferujemy klientom kompleksową obsługę prawną we wszystkich sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem, zabudową i wszelkimi formami korzystania z nieruchomości.
Przeprowadzamy szczegółowe badanie stanów prawnych nieruchomości przed transakcjami nabycia lub zbycia nieruchomości, oraz zapewniamy obsługę w zakresie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości oraz umów najmu, dzierżawy lub innych form korzystania z nieruchomości.
Zajmujemy się odzyskiwaniem nieruchomości utraconych w okresie PRL na podstawie tzw. dekretu warszawskiego, dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich, wywłaszczonych na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Sprawy gospodarcze Warszawa adwokat radca prawny kancelaria

Prowadzimy obsługę w pełnym zakresie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Zajmujemy się zakładaniem spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, łączeniem i przekształcaniem spółek wraz z ich reprezentacją w postępowaniach rejestrowych.
Prowadzimy również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym także obsługę organów spółek kapitałowych i ich wspólników lub akcjonariuszy, sporządzanie regulaminów i porozumień między wspólnikami.
Przygotowujemy i negocjujemy umowy zawierane w obrocie gospodarczym.
Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z kontrahentami i konsumentami.

postępowania sądowe i administracyjne Warszawa adwokat radca prawny kancelaria

Oferujemy klientom kompleksową obsługę prawną we wszystkich postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, a także pozostałymi organami wymiaru sprawiedliwości, w tym organami ścigania oraz przed Sądem Najwyższym.

Prawo inwestycji budowlanych adwokat radca prawny warszawa

Oferujemy klientom kompleksową obsługę prawną we wszystkich sprawach dotyczących inwestycji budowlanych, w tym zwłaszcza w zakresie przepisów prawa budowlanego i planowania przestrzennego, w tym doradztwo i reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji w procesie inwestycyjnym.
Zajmujemy się także przygotowywaniem i negocjowaniem projektów umów z biurami projektów o prace projektowe, z przedsiębiorcami budowlanymi o wykonawstwo robót inwestycyjnych, doradzamy klientom i reprezentujemy w sprawach spornych pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego: inwestorem, wykonawcą, podwykonawcami.

Postępowania wieczystoksięgowe Warszawa adwokat radca prawny kancelaria

Prowadzimy wszelkie sprawy związane księgami wieczystymi nieruchomości, w tym zwłaszcza sprawy o wpis własności nieruchomości w księdze wieczystej, sprawy o zmianę wpisów w księdze wieczystej, sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Sprawy karne Warszawa adwokat radca prawny kancelaria

Oferujemy Klientom obronę podejrzanych na etapie dochodzenia lub śledztwa, obronę oskarżonych i skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym, reprezentujemy pokrzywdzonych.

Sprawy karne Warszawa adwokat radca prawny kancelaria

Oferujemy klientom kompleksową obsługę prawną w sprawach karnych. Obronę podejrzanych na etapie dochodzenia lub śledztwa, obronę oskarżonych i skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym.  Reprezentujemy też pokrzywdzonych. 

Call Now Button