Na podstawie  art.  15zzs  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych następuje  zawieszenie wszelkich terminów procesowych zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak i przed organami administracji publicznej.

 

Koronawirus a zmiany w sądach i organach administracji publicznej

Zmiany w postępowaniu cywilnym obejmują następujące zagadnienia:

  1. bieg terminów procesowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu,
  2. w wyjątkowych przypadkach strona lub uczestnik postępowania są obowiązani, na żądanie sądu, w wyznaczonym terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu,
  3. nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych,
  4. czynności  dokonane  w  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  i  stanu  epidemii  ogłoszonego  z powodu COVID-19 pozostają skuteczne,
  5. zaprzestanie czynności przez sąd prowadzący postępowanie lub kontrolę, w okresie zawieszenia biegu   terminów   procesowych,   nie   może   być   podstawą   wywodzenia   środków   prawnych   dotyczących  bezczynności,  przewlekłości  lub  naruszenia  prawa  strony  do  rozpoznania  sprawy  bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

W  ramach  postępowania  cywilnego,  w  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii,  przewidziano  zawieszenie  biegu  lub  wstrzymanie  rozpoczęcia  biegu  wszelkich  terminów  procesowych  z wyjątkiem spraw pilnych (sprawami pilnymi są co do zasady sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego). Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

Obok  zawieszenia  biegu  terminów  procesowych  i  wstrzymania  ich  rozpoczęcia,  ustawodawca  przewidział również, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych.

 

Na skutek zawieszenia w Państwa sprawie bieg terminów procesowych ulega  zawieszeniu  w  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii  ogłoszonego z powodu COVID-19. Termin do wykonania czynności procesowych lub będzie biegł dalej dopiero po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

Oczywiście możemy wnieść  pismo procesowe również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a czynności te w pełni będą wywierać skutki prawne, jakie Kodeks postępowania cywilnego wiąże z ich wniesieniem.

Koronawirus 
problemy prawne 

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z sytuacją spowodowaną pandemią, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button