Obsługa prawna nieruchomości

Obsługa klientów w zakresie nieruchomości

Znaczna część pracy naszej kancelarii dotyczy obsługi klientów potrzebujących pomocy w sprawach nieruchomości. W tym zakresie mamy bardzo duże doświadczenie zdobyte w ciągu blisko 30 lat praktyki zawodowej (od 1992 roku) i potrafimy udzielić klientom pomocy w zasadzie w każdym aspekcie.

Naszymi klientami są zarówno osoby fizyczne, jak też średnie i duże spółki. Dzięki temu bardzo dobrze znamy problematykę i praktykę bardzo rozległych zagadnień prawa nieruchomości i związanych z nim przepisów z wielu punktów widzenia.

Najczęstsze działania, prowadzone w ramach obsługi prawnej nieruchomości:

1. Badanie stanu prawnego nieruchomości przed nabyciem/sprzedażą

Określamy dostrzeżone ryzyka, proponujemy rozwiązania prawne w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia.

W naszej praktyce przeprowadziliśmy kilka tysięcy takich badań, w tym między innymi dotyczących nieruchomości pod zabudowę wielkich centrów handlowych (między innymi kilka tysięcy umów nabycia gruntów pod budowę ponad 20 centrów handlowych dla spółki Makro Cash & Carry), nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi i przemysłowymi dla spółki ING Lease Polska , pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (w tym kilkadziesiąt analiz dla spółki ROBYG, dla spółki ASBUD, dla spółki Budimex Nieruchomosci), pod zabudowę obiektami przemysłowymi (w tym kilkadziesiąt analiz nieruchomości dla spółki Reynolds Tobacco Poland, oraz kilkadziesiąt takich analiz dla klientów indywidualnych.

2. Przygotowanie, negocjowanie i zawieranie umów kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy

Zajmujemy się przygotowywaniem, negocjowaniem i zawieraniem wszelkich umów, w szczególności umów przedwstępnych, zobowiązujących, umów sprzedaży nieruchomości. W trakcie takiej obsługi na bieżąco udzielamy Klientom porad, wyjaśniamy wątpliwości.

Obsługa prawna nieruchomości kancelaria warszawa

W naszej kancelarii przeprowadziliśmy kilka tysięcy takich spraw, w tym między innymi kilka tysięcy umów nabycia gruntów pod budowę ponad 20 centrów handlowych dla spółki Makro Cash & Carry, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (w tym kilkadziesiąt umów nabycia gruntów dla spółki ROBYG), pod zabudowę obiektami przemysłowymi (w tym kilkadziesiąt umów nabycia gruntów dla spółki Reynolds Tobacco Poland, umowy nabycia gruntów pod budowę fabryki płyt gipsowych spółki BP Gypsum w Pińczowie) oraz wykonaliśmy kilkadziesiąt tego typu analiz dla klientów indywidualnych.


3. Postępowania administracyjne

Prowadzimy postępowania administracyjne przed organami administracji publicznej, przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących uzyskania prawa użytkowania wieczystego, opłat z tytułu tego prawa, w tym postępowania o ustalenie lub zmniejszenie opłat naliczonych przez Skarb Państwa lub gminę.


4. Postępowanie o odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje publiczne

W tym zwłaszcza pod budowę lub rozbudowę dróg, linii kolejowych, linii energetycznych lub obiektów przeciwpowodziowych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów tak zwanych „specustaw”.
Przeprowadziliśmy wiele takich spraw dla klientów indywidualnych.


5. Postępowanie o zwrot nieruchomości wywłaszczonych

Prowadzimy postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, które nie zostały wykorzystane na cele określone w akcie wywłaszczenia, którym może być decyzja administracyjna o wywłaszczeniu lub umowa sprzedaży nieruchomości pod rygorem wywłaszczenia.


6. Postępowanie o zwrot  nieruchomości przejętych na rzecz Państwa

Chodzi głównie o nieruchomości przejęte w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. Dekret Bieruta) i w trybie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich. W razie niemożliwości odzyskania nieruchomości prowadzimy postępowania o odszkodowanie.


7. Postępowanie o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Często zdarza się, że ktoś korzysta z nieruchomości nie mając do niej tytułu prawnego. Jeżeli korzysta z nieruchomości tak jak właściciel przez okres ponad 30 lat, może ubiegać się o stwierdzenie przez Sąd nabycia własności takiej nieruchomości przez zasiedzenie.
Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt takich spraw dla klientów korporacyjnych i osób fizycznych.


8. Postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości

Takie postępowania są często konieczne z powodu rozwodu, dziedziczenia spadku czy przy nieruchomości nabytej umownie.


9. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniach przed organami administracji publicznej i przed sądami powszechnymi

Zdarzają się sytuacje, w których pomiędzy sąsiadami powstaje spór, gdzie przebiega granica między ich gruntami. Jeżeli takiego sporu nie uda się rozwiązać polubownie, można przeprowadzić postępowanie o rozgraniczenie, w pierwszym etapie przed organami właściwej gminy, a następnie w postępowaniu sądowym.


10. Sprawy dotyczące przeznaczenia nieruchomości na określone cele według przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nieruchomość może być zabudowana wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa. Przeznaczenie nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez właściwa gminę, a w wypadku braku takiego planu decyzja o warunkach zabudowy.

W naszej pracy pomagamy klientom reprezentując ich w postępowaniach administracyjnych o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej przez nich inwestycji, a także reprezentując ich w postepowaniach administracyjnych o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo o zmianę takiego planu.


11. Ustalenie służebności gruntowych na nieruchomościach

Prowadzimy sprawy dotyczące ustalenia służebności gruntowych na nieruchomościach, w tym zwłaszcza ustanowienie służebności drogi koniecznej.


12. Rozliczenie nakładów dokonanych na nieruchomości

Prowadzimy sprawy dotyczące rozliczeń nakładów dokonanych na nieruchomości, między właścicielami i użytkownikami (dzierżawcami, najemcami) lub byłymi małżonkami w postepowaniach o podział majątku dorobkowego.


13. Ochrona Klientów przed szkodliwym oddziaływaniem osób trzecich na ich nieruchomości

Chodzi tu o sprawy przeciw emisji, immisji substancji szkodliwych i zanieczyszczeniu gruntów oraz wód.

Zakres obsługi prawnej:

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa nieruchomości, w tym zwłaszcza:

 1. Badania stanu prawnego nieruchomości.
 2. Przygotowywania, negocjowania i zawierania umów mających na celu kupno, sprzedaż, najem, dzierżawę lub inne formy korzystania z nieruchomości.
 3. Uzyskania prawa użytkowania wieczystego i opłat z tytułu tego prawa.
 4. Sprawy o odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje publiczne.
 5. Postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy.
 6. Postępowania o zwrot nieruchomości przejętych na rzecz Państwa w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. Dekret Bieruta) i w trybie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich. W razie niemożliwości odzyskania nieruchomości prowadzimy postępowania o odszkodowanie.
 7. Postępowania o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.
 8. Postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości.
 9. Postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 10. Postępowania dotyczące przeznaczenia nieruchomości na określone cele według przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 11. Sprawy dotyczące ustalenia służebności gruntowych na nieruchomościach, w tym zwłaszcza ustanowienie służebności drogi koniecznej.
 12. Postępowania dotyczące rozliczeń nakładów dokonanych na nieruchomości.
 13. Sprawy dotyczące zanieczyszczenia gruntów i wód.
Call Now Button