Kancelaria nasza uzyskała korzystne rozstrzygnięcie na rzecz naszych klientów – frankowiczów w sprawie przeciwko Pekao S.A.

W umowie kredytu zawartej przez naszych Klientów z bankiem Peako S.A. w lipcu 2004 roku wskazano jako kwotę kredytu sumę 168.870,00 CHF, jednak de facto kredyt udzielony został Kredytobiorcom w złotych, a wypłacona kwota kredytu wyniosła 474.632 złotych.

zawieszenie spłat raty kredytów frankowych

Z tytułu spłaty kapitału kredytu i odsetek na podstawie umowy kredytu do dnia 5 maja 2021 roku Kredytobiorcy zapłacili na rzecz banku łącznie kwotę w wysokości 385.059 zł i 52.848 CHF, to jest łącznie około 608.000 zł.

Nadpłata Kredytobiorców za okres od daty zawarcia Umowy Kredytu do dnia 5 maja 2021 roku powstała w wyniku stosowania przez bank abuzywnych klauzul denominacyjnych wyniosła około 133.546 zł.

Według stanu na dzień 05.05.2021 r. łączna kwota spłacona przez Kredytobiorców (608.178 zł) oraz pozostała do spłaty  (33.346 CHF x 4,1655 zł = 138.902 zł) wynosiła 747.040 zł i  była zatem o ponad 57% wyższa niż kwota pieniędzy otrzymana od pozwanego.

W sierpniu 2021 roku nasza kancelaria wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko bankowi Pekao S.A. o unieważnienie umowy kredytu oraz o zawieszenie obowiązku spłat rat kapitałowo – odsetkowych.

W dniu 9 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny postanowieniem sygn. akt  XXVIII Cz 1244/22 zawiesił obowiązek spłaty rat kapitałowo odsetkowych z tytułu kredytu w złotych, denominowanego do waluty CHF w banku Pekao S.A., do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu.

Bank Pekao S.A. wniósł zażalenie na to postanowienie.

Postanowieniem  z dnia 29 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny oddalił zażalenie banku, wobec czego postanowienie o zawieszeniu spłaty rat kredytu stało się prawomocne, a nasi Klienci nie mają obowiązku spłat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania o unieważnienie umowy kredytu.

Bezpłatna analiza umowy
kredytowej we frankach

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy, czy masz szansę wygrać z bankiem sprawę o unieważnienie umowy kredytowej.

    Call Now Button