Sprawy cywilne

Dlaczego My ?

Sprawy cywilne należą do najczęściej prowadzonych przez naszą kancelarię. Przeprowadziliśmy ich kilkaset zarówno dla klientów zamieszkałych w Polsce jak również za granicą. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Do kategorii spraw cywilnych należą wszelkie sprawy majątkowe, spadkowe, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy odszkodowawcze, w tym o zapłatę określonej sumy pieniędzy, sprawy o naruszenie dóbr osobistych, sprawy o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.


Sprawy majątkowe

Sprawy majątkowe to wszelkie sprawy, gdzie ich przedmiotem jest majątek, czyli rzeczy ruchome i nieruchome (grunty, domy, mieszkania) a także prawa majątkowe (na przykład udziały lub akcje w spółkach, prawa autorskie do utworów). Prowadzimy w tym zakresie wszelkie sprawy dotyczące tytułu prawnego do majątku na podstawie umów, dziedziczenia, nabycia lub utraty prawa na mocy wyroku sądowego (na przykład przez zasiedzenie), sprawy sporne, w tym sprawy o zniesienie współwłasności rzeczy ruchomych lub nieruchomości, sprawy odszkodowawcze, spory o zapłatę określonej sumy pieniędzy.

Sprawy spadkowe

Postępowanie spadkowe składa się z dwóch części:

1. Postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, w którym następuje ustalenie, kto i w jakiej części nabył spadek po osobie zmarłej, bez ustalania co wchodzi w skład spadku i bez podziału spadku,

2. Postępowania o dział (czyli podział) spadku, w którym następuje ustalenie, jakie składniki majątkowe i jakie długi wchodzą w skład spadku oraz jak spadek zostanie podzielony pomiędzy spadkobierców. Czytaj więcej >>


Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Taką sprawę można załatwić u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, co jest możliwe, jeżeli nie ma sporu między spadkobiercami co do tego kto i w jakiej części dziedziczy.
Droga sądowa jest konieczna, w tych przypadkach gdy istnieje jakiś spór między potencjalnymi spadkobiercami.
W takim wypadku należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w Sądzie Rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Taki wniosek może złożyć jeden z potencjalnych spadkobierców.

Sprawy cywilne majątkowe kancelaria

Dział spadku, czyli podział majątku spadkowego

Po nabyciu spadku przez spadkobierców, mają oni swój udział we współwłasności określony w akcie poświadczenia dziedziczenia albo w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Powstaje zatem sytuacja, w której spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku spadkowego w częściach ułamkowych, na przykład po 1/4, ale żaden z nich nie jest właścicielem określonych przedmiotów, na przykład mieszkania lub samochodu.
Rozwiązaniem tej sytuacji jest właśnie dział spadku, w którego efekcie zostaje zniesiona współwłasność ułamkowa majątku spadkowego.


Zniesienie współwłasności majątku

Współwłasność majątku powstaje z mocy prawa, na przykład w wyniku nabycia spadku albo w małżeństwie jako majątek dorobkowy małżonków albo na podstawie umowy, kiedy kilka podmiotów nabycia rzecz ruchomą lub nieruchomość.
Zazwyczaj zniesienie współwłasności majątku rodzi spory co do sposobu podziału i ewentualnych rozliczeń finansowych między współwłaścicielami.
Zniesienie współwłasności może nastąpić na podstawie umowy, albo na podstawie orzeczenia Sądu.
W obydwu tych wypadkach warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.


Sprawy odszkodowawcze

Każdy, kto poniósł szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy) albo na skutek czynu niedozwolonego (np. kradzieży albo wypadku samochodowego) może żądać odszkodowania od sprawcy szkody.
Na szkodę składa się szkoda rzeczywista, czyli realna utrata wartości majątku oraz utracone korzyści, na przykład utrata zarobku w okresie leczenia kontuzji doznanych w wypadku samochodowym.
W sprawach o zapłatę odszkodowania zazwyczaj zwracamy się w imieniu naszego Klienta do sprawcy szkody i prowadzimy czynności w celu ugodowego uzyskania odszkodowania, zaś w wypadku niepowodzenia występujemy do Sądu z pozwem o zapłatę.


Sprawy o zapłatę

Prowadzenie spraw o zapłatę wynika z bardzo wielu sytuacji, na przykład z niezapłacenia wynagrodzenia za wykonaną usługę, albo zakupiony towar. Żądanie zapłaty jest także środkiem do uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę, na przykład za wady budynku, albo zniszczenie przedmiotu majątkowego (samochodu, mieszkania itd.).


Sprawy o naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka, takie jak zdrowie, wolność, cześć, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska są chronione przez prawo, a w wypadku ich naruszenia ten, czyje dobro osobiste zostało naruszone może żądać od sprawcy naruszenia zaniechania naruszeń, usunięcia ich skutków, a także odszkodowania, jeżeli w efekcie naruszenia poniósł szkodę.
W wypadku jeżeli sprawca szkody nie zastosuje się do żądania, sprawy takie są dochodzone na drodze sądowej.


Bezpodstawne wzbogacenie

Jeżeli ktoś uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby bez podstawy prawnej, zobowiązany jest do zwrotu takiego bezpodstawnego wzbogacenia.
Bezpodstawne wzbogacenie może powstać, jeżeli na przykład ktoś zapłacił za inną osobę jakieś świadczenie i nie otrzymał zwrotu, albo korzystał nieodpłatnie z jej majątku, albo ukradł przedmiot majątkowy.

Zakres obsługi prawnej:

Naszym Klientom oferujemy :

  1. Wszelkie sprawy majątkowe czyli takie, gdzie ich przedmiotem jest majątek, czyli rzeczy ruchome i nieruchome (grunty, domy, mieszkania) a także prawa majątkowe (na przykład udziały lub akcje w spółkach, prawa autorskie do utworów),
  2. Sprawy spadkowe w zakresie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział (czyli podział) spadku,
  3. Zniesienie współwłasności majątku,
  4. Sprawy odszkodowawcze,
  5. Sprawy o zapłatę,
  6. Sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
  7. Sprawy o bezpodstawne wzbogacenie.
Call Now Button