fbpx

SPRAWY
WIECZYSTOKSIĘGOWE

Księgi wieczyste i hipoteki

W modelu obowiązującym na terenie Polski, obowiązek prowadzenia ksiąg wieczystych jest aktualny dla wszystkich typów nieruchomości. Dotyczy to zarówno tych zabudowanych, jak i niezabudowanych oraz lokalowych. Stąd w przypadku chęci zakupu działki, domu, czy też nowego mieszkania, wyodrębnionego w ramach określonego obiektu budowlanego, zawsze należy liczyć się z koniecznością dopełnienia konkretnych formalności. Mowa tu m.in. o dokonaniu stosownych wpisów w dziale II księgi wieczystej, polegających na wskazaniu nas jako nowych właścicieli, bądź współwłaścicieli nieruchomości. Część zagadnień regulowana i zgłaszana jest zazwyczaj przez notariusza, jednak istnieją też aspekty, którymi zająć trzeba się samodzielnie. W tych kwestiach nasza Kancelaria posiada gruntowne doświadczenie, wypracowane na kanwie wielu przeanalizowanych i zakończonych pomyślnie spraw, w których doradzaliśmy naszym Klientom.

Sprawy o wpis własności nieruchomości w księdze wieczystej

Sprawy wieczystoksięgowe często wiążą się z koniecznością wyszukania i wypełnienia odpowiednich formularzy sądowych, które w następnej kolejności należy zgłosić do właściwego wydziału, celem wszczęcia postępowania wieczystoksięgowego. Chcąc zminimalizować trudności z tym związane, warto zgłosić się do doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Posiadają oni szczegółową wiedzę, dopełnią wszelkich formalności za Klienta. W wielu przypadkach pozwala to na oszczędność zarówno czasu, jak i nerwów. Nasi profesjonalni pełnomocnicy służą pomocą m.in. w opracowywaniu:

 • wniosków o wpis do księgi wieczystej,
 • wniosków o założenie księgi wieczystej nieruchomości,
 • środków odwoławczych od dokonanychjuż wpisów (albo odmowy dokonania wpisu) w księgach wieczystych.

 

Naszych Klientów wspieramy również w sporządzaniu pism procesowych na dalszych etapach, na przykład jeżeli zaistnieje konieczność złożenia apelacji lub skargi kasacyjnej, zawsze mając na uwadze szczególne i indywidualne potrzeby naszych Kontrahentów.

księgi wieczyste hipoteki kancelaria warszawa

Sprawy o dokonanie zmiany wpisu w księdze wieczystej

Zasadniczym celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest utrzymanie pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zachowanie możliwości zweryfikowania stanu prawnego danej nieruchomości w każdym czasie – jest to zasada jawności ksiąg wieczystych. W życiu zdarzają się takie sytuacje, które wymagają aktywności i zgłoszenia zmiany wpisu w księgach wieczystych. Zazwyczaj mają one związek z toczącymi się postępowaniami, w wyniku których następuje zmiana właściciela – mogą być to sprawy spadkowe, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, przewłaszczenie. W przypadku uzyskania prawomocnego stwierdzenia o nabyciu spadku, bądź w sprawach o podział majątku wspólnego byłych małżonków, w skład którego wchodzą nieruchomości, należy pamiętać o konieczności zgłoszenia nowego stanu prawnego sądowi wieczystoksięgowemu. Obowiązek ciąży na osobie nabywającej prawo czyli na nowym właścicielu lub uprawnionym z innego tytułu np. uzyskania służebności. Sytuacja jest o tyle poważna, że brak wskazanej aktywności po stronie osoby zobowiązanej, może skutkować nałożeniem na nią grzywny w wysokości nawet do 10.000 złotych lub odpowiedzialnością odszkodowawczą, w sytuacji, gdy opieszałość wnioskodawcy w ujawnieniu prawa własności powoduje szkodę osoby trzeciej. Dlatego w przypadku wystąpienia tego rodzaju zdarzeń, często najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady doświadczonego adwokata lub radcy prawnego.

 

Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

W praktyce często nasi Klienci mierzą się z sytuacją, w której zastany stan prawny, przedstawiony w księgach wieczystych, nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu (stanowi faktycznemu). Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w eliminowaniu takich niezgodności. Zajmujemy się szczegółową weryfikacją treści ksiąg wieczystych pod kątem ich zgodności z rzeczywistym stanem prawnym danej nieruchomości. Dodatkowo, świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi zastępstwa procesowego przed sądami wieczystoksięgowymi, pomoc prawną przed różnego rodzaju urzędami (np. geodezja, architektura i in.) oraz wszelkiego rodzaju porady prawne w wymienionym zakresie. Oferujemy również możliwość przeprowadzenia tzw. due dilligence, czyli uprzedniego zbadania stanu prawnego nieruchomości, przed np. ewentualną transakcją nabycia nieruchomości, celem uniknięcia problemów w późniejszym czasie. Na zlecenie naszych Klientów przygotowujemy ponadto bezpieczne umowy, związane z rynkiem nieruchomości, dotyczące zarówno sprzedaży, podziału nieruchomości, czy zniesienia współwłasności. Zachęcamy do kontaktu, celem szerszego zapoznania się naszą ofertą.

Zakres obsługi prawnej:

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa nieruchomości, w tym zwłaszcza:

 1. Badania stanu prawnego nieruchomości.
 2. Przygotowywania, negocjowania i zawierania umów mających na celu kupno, sprzedaż, najem, dzierżawę lub inne formy korzystania z nieruchomości.
 3. Uzyskania prawa użytkowania wieczystego i opłat z tytułu tego prawa.
 4. Sprawy o odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje publiczne.
 5. Postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy.
 6. Postępowania o zwrot nieruchomości przejętych na rzecz Państwa w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. Dekret Bieruta) i w trybie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich. W razie niemożliwości odzyskania nieruchomości prowadzimy postępowania o odszkodowanie.
 7. Postępowania o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.
 8. Postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości.
 9. Postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 10. Postępowania dotyczące przeznaczenia nieruchomości na określone cele według przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 11. Sprawy dotyczące ustalenia służebności gruntowych na nieruchomościach, w tym zwłaszcza ustanowienie służebności drogi koniecznej.
 12. Postępowania dotyczące rozliczeń nakładów dokonanych na nieruchomości.
 13. Sprawy dotyczące zanieczyszczenia gruntów i wód.