Komu przysługuje świadczenie postojowe? Kto jest do niego uprawniony? Ile czasu trzeba czekać na wypłatę świadczenia postojowego?

Poniżej przedstawimy ramowe informacje dotyczące świadczenia postojowego w ramach pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 przewidziane w tzw. „tarczy antykryzysowej”

 

Świadczenie postojowe
KTO MOŻE DOSTAĆ ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje:

 • przedsiębiorcom (osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą),
 • osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
  • niemającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • zamieszkałym w Polsce i będącym obywatelem RP albo mającym prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
  • Jeżeli w związku z COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności,

Świadczenie postojowe przysługuje wyżej wskazanym w przypadku gdy:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej miało miejsce przed 1 lutego 2020 r. (nie zawieszono działalności),
 • przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu w miesiącu poprzedzającym oraz nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

albo

 • działalność gospodarcza prowadzona była przed 1 lutego 2020 r. ale została zawieszona po 31 stycznia 2020 r. i przychód w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • W przypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 roku, a przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł przysługuje jeśli:

 • podatnik rozlicza się kartą podatkową i jest zwolniony z VAT, nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O SWIADCZENIE POSTOJOWE?

Wniosek składamy do ZUS. Składa go przedsiębiorca, ale w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest do ZUS-u za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy (umowa zlecenia) lub zamawiającego (umowa o dzieło).

 • Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony w formie tradycyjnej papierowej listem, poleconym za pośrednictwem poczty albo osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

albo

 • elektronicznie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS tzw. PUE ZUS

Uwaga: wiele banków udostępnia usługę tworzenia profilu zaufanego w swoich systemach bankowości transakcyjnej

 

KTO WYPŁACA ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Świadczenie to jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO

Świadczenie to wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł

Kwota świadczenia:

 • nie podlega opodatkowaniu,
 • nie podlega oskładkowaniu,
 • nie może być przedmiotem egzekucji,
 • nie może być przedmiotem potrąceń.

 

TERMIN

wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

PRZEDATNE LINKI

Jak utworzyć profil zaufany https://pz.gov.pl/pz/index

Adresy jednostek ZUS do wysłania listu poleconego, trzeba wpisać swój kod pocztowy i wyszukać oddział ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/

Świadczenie postojowe

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z sytuacją spowodowaną pandemią, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

  Przeczytaj również:

  Call Now Button