W WARSZAWIE RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ogłosił, że w dniach 29.04 -12.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Dofinansowanie można uzyskać na podstawie art. 15 zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Tarcza antykryzysowa COVID-19
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS?

Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej tj. wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres:

Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A 01-402 Warszawa albo w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i ZUS?

Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, to znaczy:

 

 1. mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 2. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 3. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą)

 

Dofinasowanie dotyczy pracowników

Przez pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

 

Jakie są warunki uzyskania wsparcia w postaci dofinansowania kosztów wynagrodzenia i ZUS?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Jako okres bieżący należy wskazać wybrany okres przypadający po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

 

Dofinansowanie ze środków publicznych nie może się dublować

Jeśli Przedsiębiorca przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Jeżeli przedsiębiorca skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, może otrzymać dofinansowanie.

 

Ile może wynieść dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i ZUS?

 

Dofinansowanie obliczone  zostanie  według  następujących  przedziałów spadku obrotów:

 

 • co  najmniej  30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę 50%  wynagrodzeń poszczególnych  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  zwanego  dalej  „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

 

 • co  najmniej  50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę 70% wynagrodzeńposzczególnych  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,  powiększonego  o  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

 

 • co  najmniej  80% –może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę 90%  wynagrodzeń poszczególnych  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia,  powiększonego  o  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto to 2600zł. Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2020 znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778).

 

Okres wsparcia

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Wypłata dofinansowania

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

 

Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu wsparcia

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników lub należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi bez odsetek na wezwanie Starosty.

 

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń i ZUS, oświadczenie i umowa

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek PSZ-DKWP do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek dostępny jest tu: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

 

Warunkiem wypłacania transz dofinansowania jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do wniosku, w którym pracodawca:

 • oblicza wysokość spadku obrotów,
 • wpisuje pracowników objętych umową,
 • oblicza kwotę dofinansowania dla poszczególnych pracowników.

 

Pierwsze oświadczenie jest składane wraz z wnioskiem, kolejne oświadczenia będą uruchamiać wypłatę świadczenia w następnych miesiącach.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania Starosta i przedsiębiorca zawierają umowę. Termin wypłaty środków finansowych zostanie określony w umowie.

 

Szczegółowe informacje o uzyskaniu dofinansowania wynagrodzeń i ZUS

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie (w tym o terminie składania wniosków) dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Wnioski mogą być składane w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl albo pisemnie na adres właściwego urzędu pracy.

 

Szczegóły dotyczące wniosków w Warszawue są dostępne pod adresem:

https://warszawa.praca.gov.pl/-/12111190-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow

 

 

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o dofinansowanie, nasza kancelaria chętnie udzieli Ci pomocy w tym zakresie.

Tarcza antykryzysowa
Covid-19

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z sytuacją spowodowaną pandemią, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

  Przeczytaj również:

  Call Now Button