Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej należy zastanowić się w jakiej formie ma być ona wykonywana. Wiele osób decyduje się na założenie przedsiębiorstwa w pojedynkę, zakładając jednoosobową działalność. Czasami jednak korzystniejszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie współpracy w kilka osób. Powody takiego wyboru mogą być różne – zminimalizowanie ryzyka, rozłożenie ciężaru obowiązków czy chociażby sytuacja, w której jeden z przyszłych wspólników posiada pomysł na biznes, a drugi dysponuje kapitałem potrzebnym do jego realizacji. Wówczas pojawia się pytanie o formę wykonywania planowanej działalności. Korzystnym rozwiązaniem może być założenie spółki jawnej.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką prawa handlowego, która posiada zdolność prawną, co oznacza, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa (w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna jest zatem odrębnym od swoich wspólników podmiotem obrotu. Z chwilą powstania (wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) staje się przedsiębiorcą. Z kolei wspólnicy tej spółki (których musi być co najmniej dwóch) nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oznacza to, że nie są i nie muszą być przedsiębiorcami (inaczej niż w przypadku wspólników spółki cywilnej).

Spółka jawna jest chyba najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie wymagają od wspólników takiej spółki wniesienia wkładów w określonej minimalnej wysokości (inaczej niż np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością , gdzie minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł, a w spółce akcyjnej – 100.000 zł). Nie oznacza to, że spółkę jawną można założyć bez jakichkolwiek wkładów. Warto jednak mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującą regulacją wkładem do spółki jawnej mogą być nie tylko pieniądze, ale także własność rzeczy, prawo używania lub pobierania pożytków z rzeczy lub praw, w tym także prawo korzystania z praw na dobrach niematerialnych (np. praw autorskich czy know-how), a nawet świadczenie pracy lub innych usług (inaczej niż np. w spółkach z o.o.).

Do utworzenia takiej spółki niezbędne jest zawarcie umowy w formie pisemnej (od tej zasady istnieją jednak wyjątki – na przykład sporządzenie umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego będzie niezbędne, gdy przedmiotem wkładu będzie własność nieruchomości).
Kodeks spółek handlowych wymaga, aby umowa spółki jawnej zawierała:
– firmę i siedzibę spółki,
– określenie wkładów każdego ze wspólników oraz ich wartość,
– przedmiot działalności spółki,
– czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Zatem każda umowa spółki, która zawiera opisane powyżej elementy jest ważna i może stanowić podstawę funkcjonowania spółki jawnej. Należy jednak pamiętać, że taki minimalizm może w wielu sytuacjach powodować kłopoty i komplikacje. W sytuacji bowiem, gdy dana kwestia nie zostanie uregulowana w umowie spółki, obowiązywały będą regulacje ustawowe.
Dotyczy to wielu aspektów funkcjonowania spółki jawnej, jak np. kwestii wkładów, prowadzenia spraw spółki, reprezentacji, udziału w zyskach i stratach, wypłaty odsetek od udziału kapitałowego, zmiany umowy spółki czy składu osobowego jej wspólników, itd.
Przykładowo – jeżeli strony nie zawrą w umowie spółki stosownych postanowień dotyczących ich udziału w zyskach i stratach, każdy ze wspólników (zgodnie z ustawą) będzie miał prawo do równego udziału w zyskach i stratach niezależnie od wartości wniesionego wkładu. To znaczy, jeżeli jeden ze wspólników wniesie do spółki wkład pieniężny w wysokości 100.000 zł, a drugi wkład pieniężny w wysokości 1.000 zł, a spółka przyniesie zysk w wysokości 100.000 zł, to każdemu ze wspólników będzie się należało po 50.000 zł.
Warto zatem sformułować postanowienia umowy spółki w sposób jak najpełniej oddający intencje przyszłych wspólników, a przede wszystkim w sposób jednoznaczny, precyzyjny i kompletny, który pozwoli na uniknięcie w przyszłości jakichkolwiek nieporozumień czy konfliktów.

Należy pamiętać, że każde przedsięwzięcie ma swoją specyfikę, a każda współpraca opiera się na różnych założeniach, wynikających z wizji tworzących je osób. Warto zatem przed założeniem działalności skorzystać z fachowej pomocy adwokata.

Nasza kancelaria kompleksowo obsługuje wszelkiego rodzaju spółki i ma wieloletnie doświadczenie w pisaniu, analizie, opiniowaniu i negocjowaniu umów. Jeśli potrzebujesz porady w tym zakresie zapraszamy do kontaktu – +48 22 206 39 00

Spółka jawna,
wymagania formalne

Jeśli potrzebujesz pomocy w założeniu spółki jawnej lub potrzebna Ci porada jaki rodzaj spółki będzie dla Ciebie najbardziej korzystny,  wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button