Osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, takich jak m.in. architekci, inżynierowie budownictwa, brokerzy ubezpieczeniowi, maklerzy, księgowi, lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi czy tłumacze przysięgli mogą utworzyć w celu wykonywania tego zawodu spółki partnerskie. Zamknięty katalog wolnych zawodów, które mogą być wykonywane w ramach spółki partnerskiej określa art. 88 kodeksu spółek handlowych.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka partnerska


Zasadniczą cechą i zaletą spółki partnerskiej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników (partnerów). Inaczej niż w spółce jawnej, gdzie wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, partnerzy w spółce partnerskiej nie odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. To ograniczenie obejmuje także odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę czy innego stosunku prawnego, jeżeli te osoby podlegały kierownictwu innego partnera.
Innymi słowy, w przypadku, gdyby jeden z partnerów spółki (lub pracownicy spółki działający pod jego kierownictwem) swoim działaniem wyrządził szkodę kontrahentowi spółki to pozostali partnerzy
nie będą ponosili za to odpowiedzialności
.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest możliwość, powołania w umowie spółki zarządu, który będzie prowadził sprawy spółki i ją reprezentował. Wyłącza to uprawnienie i obowiązek prowadzenia spraw spółki przez pozostałych partnerów. Takie rozwiązanie może okazać się korzystne dla sprawniejszego działania spółki, np. w sytuacji, gdy w spółce jest wielu partnerów, a trzeba podjąć szybko ważne decyzje. Oczywiście nie wykluczone jest powołanie zarządu nawet przy dwuosobowej spółce
partnerskiej. Takie rozwiązanie musi być jednak zawarte w umowie spółki.

Warto także zauważyć, że wspólnikami (partnerami) w spółce partnerskiej mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów.

Umowa spółki partnerskiej co do zasady musi być sporządzona na piśmie. Poza postanowieniami, które musi zawierać umowa spółki jawnej, w umowie spółki partnerskiej należy obowiązkowo określić rodzaj wolnego zawodu, który w ramach tej spółki będzie wykonywany, nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (fakultatywne postanowienie), a w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy – imiona i nazwiska tych partnerów.

Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Zakładając spółkę partnerską należy pamiętać o kosztach jej utworzenia. Mowa tu o opłacie sądowej od wpisu spółki do rejestru (500 zł), opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (uzależniony od wartości wkładów). Koszty te mogą ulec modyfikacji (np. gdy wkładem do spółki będzie nieruchomość, a zatem umowa będzie musiała zostać zawarta w formie aktu notarialnego).

Przypominamy, że po ostatnich nowelizacjach z 2015 r. do zgłoszenia spółki partnerskiej do rejestru przedsiębiorców aktualnie nie ma obowiązku składania poświadczonych notarialnie wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Spółka partnerska,
wymagania formalne

Jeśli potrzebujesz pomocy w założeniu spółki partnerskiej lub potrzebna Ci porada jaki rodzaj spółki będzie dla Ciebie najbardziej korzystny,  wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Call Now Button