Kredyty frankowe

Dlaczego My?

Kancelaria nasza od 2015 roku prowadzi sprawy przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytowych w których kredytobiorcy zaciągali i otrzymali kredyt w złotówkach, ale był on indeksowany kursem franka szwajcarskiego.

Nasz zespół ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom.

Proponujemy też rozliczenia dopasowane do preferencji i możliwości naszych klientów. Mogą Państwo zdecydować się na stawki godzinowe lub wynagrodzenie mieszane: opłaty stałe + success fee.

Prowadzimy wiele spraw, których przedmiotem jest żądanie zapłaty przez bank kwot przewyższających sumę którą do czasu wniesienia pozwu kredytobiorca powinien był zapłacić w złotówkach. Żądanie to opiera się na zarzucie, że klauzula waloryzacyjna (indeksacyjna albo denominacyjna) zawarta w umowie jest nieważna, a wobec tego cała umowa jest nieważna.

Klauzula indeksacyjna jest nieważna, ponieważ narusza przepisy: art. 3851 § 1 Kodeksu Cywilnego, art. 69 ust. 1 Prawa Bankowego oraz przepisy Dyrektywy Rady Europy nr 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

W wielu prowadzonych przez nas sprawach Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowy kredytowe za nieważne. Banki złożyły apelacje i sprawy są rozpoznawane w tej chwili przez sądy apelacyjne.

Bezpłatna analiza umowy
kredytowej we frankach

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy, czy masz szansę wygrać z bankiem sprawę o unieważnienie umowy kredytowej.

  Zakres obsługi prawnej w sprawach frankowych:

  Naszym Klientom oferujemy :

  1. Bezpłatną analizę umowy kredytowej w celu stwierdzenia, czy zawiera ona naruszające prawo klauzule waloryzacyjne,
  2. Kompleksowe doradztwo co do dalszego trybu postępowania, w tym zwłaszcza, jakie są rokowania co do unieważnienia klauzul waloryzacyjnych w umowie kredytowej,
  3. Prowadzenie postępowań przeciwko bankom, w tym na etapie ewentualnej ugody, uzyskania dokumentów koniecznych w postępowaniu sądowym,
  4. Prowadzenie postępowań sądowych przeciwko bankom o zwrot bezpodstawnie zapłaconych kwot z tytułu waloryzacji rat w złotych do franka szwajcarskiego oraz o stwierdzenie nieważności klauzul waloryzacyjnych i całej umowy kredytowej, w zależności od sytuacji danego Klienta.

  Dobierz najdogodniejszy dla siebie sposób rozliczenia z kancelarią

  Rozliczenie typu success fee

  Opłata częściowo stała, częściowo zależna od wyniku procesu, uiszczana po zakończeniu postępowania.

  OPŁATY STAŁE – PŁATNE W RATACH

  I Instancja

  Za prowadzenie postępowania przed Sądem I instancji wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 7.500 zł.

  Płatne w następujących ratach:

  a) kwota 3.500 zł w terminie 14  dni od zawarcia niniejszej umowy z tytułu obliczenia wysokości roszczeń tj. wartości spłaconej i pozostałej do spłaty części kredytu oraz odsetek i ewentualnie kwoty ubezpieczenia z tytułu niskiego wkładu własnego i opłat oraz przygotowanie wniosku do banku o ugodowe rozwiązanie sporu oraz z tytułu przewidywanych 2 spotkań lub konsultacji telefonicznych lub konsultacji mailowych, w czasie do 2 godzin łącznie.;

  b) kwota 2.500 zł w terminie 14  dni od przygotowania pozwu  przeciwko bankowi o unieważnienie  lub „odfrankowienie” umowy kredytu;

  c) kwota 1.500 zł w terminie 14  dni od przygotowania repliki na odpowiedź banku na pozew.

  W ramach tego wynagrodzenia Zleceniobiorca zapewnia obsługę prawną w następującym zakresie:
  (1) obliczenie wysokości roszczeń tj. wartości spłaconej i pozostałej do spłaty części kredytu oraz odsetek i ewentualnie kwoty ubezpieczenia z tytułu niskiego wkładu własnego oraz opłat
  (2) przygotowanie wniosku do banku o ugodowe rozwiązanie sporu,
  (3) przygotowanie pozwu  przeciwko bankowi,
  (4) replika na odpowiedź banku na pozew,
  (5) wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  (6) wniosek do Rzecznika Finansowego
  (7) reprezentacja na 2 rozprawach przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

  W ramach kwoty ryczałtowej Zleceniobiorca zapewnia 2 spotkania lub konsultacje telefoniczne lub konsultacje mailowe, w czasie do 2 godzin łącznie.

  Za czynności przekraczające w/w zakres obsługi, w tym za dodatkowe konsultacje mailowe, telefoniczne lub spotkania będzie naliczone wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 244 zł (+23% VAT) za każdą godzinę pracy.

  II Instancja

  Za prowadzenie postępowania przed Sądem II instancji wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6.500 zł, , po doręczeniu wyroku Sądu I instancji lub apelacji Banku od wyroku Sądu I instancji płatne w następujących ratach:

  a)        kwota 4.000 zł w terminie 14  dni od przygotowania apelacji od wyroku Sądu Okręgowego, lub odpowiedzi na apelację banku oraz z tytułu przewidywanych 2 spotkań lub konsultacji telefonicznych lub konsultacji mailowych, w czasie do 2 godzin łącznie;

  b)        kwota 2.500 zł w terminie 14  dni po wyznaczeniu pierwszej rozprawy sądowej przed Sądem Apelacyjnym.

  W ramach tego wynagrodzenia Zleceniobiorca zapewnia obsługę prawną w następującym zakresie: (1) przygotowanie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego, lub odpowiedzi na apelację banku oraz  (2) reprezentacja na 2 rozprawach apelacyjnych przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

  W ramach kwoty ryczałtowej Zleceniobiorca zapewnia 2 spotkania lub konsultacje telefoniczne, w czasie do 2 godzin łącznie.

  Za czynności przekraczające w/w zakres obsługi, w tym za dodatkowe konsultacje mailowe, telefoniczne lub spotkania    będzie naliczone wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 244 zł (+23% VAT) za każdą godzinę pracy.

   

  Sąd Najwyższy

  Za prowadzenie postępowania przed Sądem Najwyższym wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5.500 zł po doręczeniu wyroku Sądu II instancji lub apelacji banku od wyroku Sądu II instancji

  Płatne w terminie 14  dni od przygotowania skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego, lub odpowiedzi na skargę kasacyjną banku oraz z tytułu przewidywanych 2 spotkań lub konsultacji telefonicznych lub konsultacji mailowych, w czasie do 2 godzin łącznie.

  W ramach tego wynagrodzenia Zleceniobiorca zapewnia obsługę prawną w następującym zakresie: (1) przygotowanie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego, lub odpowiedzi na skargę kasacyjną banku oraz  (2) reprezentacja na rozprawie kasacyjnej.

  Za czynności przekraczające w/w zakres obsługi, w tym za dodatkowe konsultacje mailowe, telefoniczne lub spotkania    będzie naliczone wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 200 zł (+23% VAT) za każdą godzinę pracy. 

  Success fee

  Za osiągnięcie sukcesu, to jest doprowadzenie do prawomocnego unieważnienia Umowy Kredytu lub unieważnienia klauzul waloryzujących kredyt do franka szwajcarskiego (CHF) wynagrodzenie w wysokości 2% (dwa procent) od wartości udzielonego kredytu w PLN (+23% VAT), płatne po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego unieważnienie Umowy kredytu lub unieważnienie klauzul waloryzujących kredyt do franka szwajcarskiego (CHF).

  Opłaty sądowe

  Wniesienie pozwu: opłata sądowa w wysokości 1.000 zł.

  Wniesienie apelacji: opłata sądowa w wysokości 1.000 zł.

  Rozliczenie godzinowe

  Opłata stała, bez względu na wynik postępowania. Brak wynagrodzenia za sukces.

  Wynagrodzenie:

  244 zł (+23% VAT) za każda godzinę pracy.

  Ten typ rozliczenia jest szczególnie korzystny przy dużych kwotach kredytu. 

  Opłaty sądowe

  Wniesienie pozwu: opłata sądowa w wysokości 1.000 zł.

  Wniesienie apelacji: opłata sądowa w wysokości 1.000 zł.

  Najważniejsze informacje dla Klientów:

  Nieważne klauzule

  Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na szybkie zbadanie umowy kredytowej i określenie, czy zawiera ona klauzule nieważne, na przykład:

  W przypadku Kredytu walutowego należności Banku wyrażone w walucie Kredytu, Bank pobiera poprzez obciążanie Rachunku Bieżącego kwotą w złotych, stanowiącą ich równowartość według kursu sprzedaży waluty obcej, obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli kursów, na dwa Dni Robocze przed Datą Wymagalności każdej należności Banku.” ,

  albo

  „Kredyt wykorzystywany jest w złotych przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu”,

  lub

  Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z tabelą „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zmiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłaconego przez Kredytobiorcę kredytu”.

  Ile kosztuje wniesienie sprawy do sądu?

  Opłata sądowa od powództwa o uznanie postanowień umownych i całej umowy za nieważną wynosi 5% od wartość przedmiotu roszczenia, jednak nie więcej niż 1.000 złotych.

  Nasze sprawy frankowe

  Co się stanie gdy sąd uzna nieważność klauzuli indeksacyjnej?

  Stwierdzenie nieważności klauzuli indeksacyjnej do franka szwajcarskiego powoduje, że umowa jest ważna, jednak została zawarta w złotych, zaś oprocentowanie pozostaje takie jakie było ustalone dla franka szwajcarskiego, to znaczy znacznie niższe niż dla kredytów złotówkowych.

  Co się stanie gdy umowa zostanie uznana za nieważną?

  Unieważnienie całej umowy kredytowej powoduje taki skutek, że była ona od początku nieważna, wobec czego, strony muszą zwrócić sobie uzyskane od siebie świadczenia, co oznacza, że bank musi zwrócić kredytobiorcy uzyskane prowizje, marże i odsetki oraz inne opłaty pobrane w związku z umową, zaś kredytobiorca musi zwrócić bankowi otrzymaną kwotę kredytu (w złotych), pomniejszoną o sumę już zapłaconą.

  Co z zabezpieczeniem hipotecznym gdy umowa zostaje unieważniona?

  Unieważnienie całej umowy kredytowej spowoduje także wygaśnięcie zabezpieczenia hipotecznego, którego podstawą jest umowa kredytowa, to znaczy, że utraci podstawę prawną hipoteka wpisana do księgi wieczystej nieruchomości i będzie można taka hipotekę wykreślić. Reasumując nieruchomość (mieszkanie lub dom) nie będzie obciążone hipoteką na rzecz banku.

  Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

  W dniu 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał orzeczenie w jednej ze spraw „frankowych” rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o rozstrzygnięcie tak zwanego zagadnienia wstępnego, jakie są skutki uznania postanowień waloryzacyjnych za niezgodne z prawem.
  Treść orzeczenia zasadniczo sprowadza się, do tego, że jeżeli sąd krajowy uzna klauzule waloryzacyjne w umowie za nieważne, to nie może uzupełniać umowy, lecz powinien działając w interesie kredytobiorcy uznać za nieważne same klauzule indeksacyjne albo uznać za nieważną całą umowę. Decydujące zdanie będzie miał w twej sprawie interes kredytobiorcy. To orzeczenie nie jest formalnie wiążące dla wszystkich sądów w Polsce , ale stanowi interpretację prawa Unii Europejskiej i powinno w sposób istotny wpłynąć na linię orzeczniczą sądów polskich w sprawach kredytów frankowych.

  Czy w wypadku unieważnienia umowy frankowej bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

  Sprawa taka, nie miała jeszcze rozstrzygnięcia w sądzie.
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w tej sprawie w dniu 16 grudnia 2019 roku stanowisko, w którym stwierdził, że: „na podstawie obowiązujących przepisów nie widzi prawnej możliwości wynikającej zarówno z prawa polskiego jak i europejskiego, aby w związku z unieważnieniem umowy o kredyt hipoteczny z powodów o których mowa w wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku bankom przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału” czy też odsetki od udostępnionej konsumentowi sumy kredytu”.

  Rzecznik Finansowy w stanowisku wydanym 23 grudnia 2019 roku, stwierdził, że: „po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu frankowego żądanie przez bank „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału” i odsetek za opóźnienie jest sprzeczne z celami Dyrektywy UE nr 93/13 i udzielonej konsumentowi na jej podstawie ochronie, nie znajduje tez oparcia w przepisach krajowych”.

  Można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, że w wypadku gdyby banki pozywały kredytobiorców  o „wynagrodzenie za korzystanie z kapitału” i odsetki za opóźnienie, takie pozwy będą oddalane przez sądy.

  Call Now Button