Użytkowanie wieczyste to prawo rzeczowe przysługujące określonym osobom fizycznym lub prawnym na gruntach, które są własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Użytkownik może korzystać z prawa użytkowania wieczystego i pobierać pożytki. Spoczywa na nim jednak obowiązek uiszczania opłat – opłaty rocznej i pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie.

Przepisy regulujące wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Zgodnie z nią, wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste stanowi określony procent obliczany na podstawie wartości nieruchomości. W związku z tym, wysokość opłaty rocznej z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste może się zmieniać –tak, jak zmianie ulega często wartość nieruchomości.

Ostatnio w mediach głośno jest o podnoszeniu opłat za użytkowanie wieczyste (patrz przykład: list Anity Włodarczyk – mistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz).  Jeżeli wartość gruntu faktycznie wzrosła – jest to uzasadnione, natomiast często mamy do czynienia z przypadkami wypowiadania opłat i wskazywania ich w dwukrotnej wysokości, mimo tego, iż wartość gruntu zmianie nie uległa w ogóle lub uległa w małym stopniu.

Jak zachować się w takiej sytuacji i jak się przed tym bronić? Przede wszystkim, należy pamiętać, iż aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste nie może być dokonana częściej niż raz na 3 lata.

Ponadto, należy pamiętać, że aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego może dokonać nie tylko urząd, ale również użytkownik wieczysty poprzez złożenie wniosku. Nie zawsze bowiem wartość nieruchomości wzrasta – w wypadku spadku, po złożeniu wniosku i opinii o wartości nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego można dokonać obniżenia opłaty z wyżej wymienionego tytułu.

Należy jednak pamiętać, ze każdorazowo walka o ustalenie sprawiedliwej opłaty rocznej nie jest prosta. Pomocy w tym zakresie może udzielić doświadczony prawnik, który specjalizuje się w prawie rzeczowym.  Jeżeli organ odmówi obniżenia opłaty, postępowanie należy skierować do odpowiedniego samorządowego kolegium odwoławczego w terminie przewidzianym na mocy przepisów o gospodarce nieruchomościami. Po rozpatrzeniu sprawy, SKO wydaje rozstrzygnięcie. Jeżeli jednak strona nie jest zadowolona z jego treści, może się bronić i złożyć sprzeciw. Sprzeciw złożony do SKO równoznaczny jest ze złożeniem pozwu, zatem istotne jest aby pismo to odpowiadało warunkom wskazanym w przepisach i było przygotowane z należytą starannością.

W sytuacji, gdy to organ wypowiada poprzednią wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste, w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia, osoba zainteresowana może złożyć wniosek o ustalenie, że opłata z tytułu użytkowania wieczystego nie jest uzasadniona, albo jest uzasadniona w innej wysokości.  Dalsze postępowanie jest podobne do tego, prowadzonego na skutek wniosku strony.

Opłaty za użytkowanie wieczyste to problem coraz bardziej aktualny na przestrzeni ostatnich kilku lat, zwłaszcza w Warszawie. W sprawiedliwym dochodzeniu swoich praw w tej kwestii , może pomóc ci doświadczony i dobry adwokat. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jeśli masz pytania wypełnij formularz lub zadzwoń +48 22 872 15 52 .

Użytkowanie wieczyste,
podnoszenie opłat

Jeśli uważasz, że opłata wieczysta została Ci podniesiona o zbyt dużą kwotę lub zbyt szybko i chcesz podjąć kroki prawne w celu wyjaśnienia tej kwestii, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Call Now Button