Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zlecenia? Co powinna zawierać i określać umowa zlecenie i na co zwrócić szczególnie uwagę? Czy przepisy dotyczące umowy zlecenia stosuje się także do innych umów? Jeśli tak, to do jakich?

Umowa zlecenie wypowiedzenia i najważniejsze informacje

Umowa zlecenie

W codziennym życiu spotykamy się z umową zlecenia, jako prostą i często stosowaną umową.

Z prawnego punktu widzenia umowa zlecenia, to taka, gdzie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, na przykład negocjowanie i zawarcie umowy lub prowadzenie postępowania sądowego albo administracyjnego.

Kodeks cywilny nakazuje jednak stosowanie przepisów o zleceniu do umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami kodeksu cywilnego (czyli na przykład umowa komisu lub umowa agencyjna). Umowa o świadczenie usług to taka, gdzie jedna osoba zleca a druga podejmuje się określonego działania (na przykład nauki języka obcego, lub gry na instrumencie) w zamian za umówione wynagrodzenie, albo bez wynagrodzenia.

Jest to umowa, której przedmiotem jest staranne działanie, a nie osiągniecie rezultatu.

Najczęściej są to proste umowy, jednak przedmiotem umowy zlecenia mogą być usługi bardzo skomplikowane, na przykład powierzenie doradcy finansowemu lokowania pieniędzy zleceniodawcy w celu osiągania zysku.

W bardziej skomplikowanych sprawach warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, żeby uniknąć zawarcia niekorzystnej umowy, czy też niekorzystnego postanowienia umownego.

Warto pamiętać, że zawarcie każdej umowy powinno być poprzedzone analizą potrzeb klienta, uwarunkowań faktycznych, finansowych i prawnych. Omówienie tych uwarunkowań na spotkaniu w kancelarii pozwoli na dostosowanie treści umowy do jego potrzeb i pozwoli na uniknięcie problemów w przyszłości.

 

Najważniejsze informacje o umowie zlecenia

Umowa zlecenia może być zawarta w dowolnej formie, czyli może być to forma pisemna albo ustna, ale lepiej jest podpisać umowę na piśmie, żeby wykluczyć różnice między stronami co do treści umowy. 

Trzeba zwrócić uwagę, żeby w umowie były precyzyjnie określone elementy, które przedstawiamy poniżej:

Oznaczenie stron umowy, czyli zleceniodawcy i zleceniobiorcy


Dla osób fizycznych należy wpisać imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości. Dla innych podmiotów niż osoby fizyczne, czyli osób prawnych, spółek cywilnych (tak zwanych firm) należy wpisać nazwę, NIP, REGON, a dla osób prawnych numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oznaczenie przedmiotu umowy

Będzie to na przykład nauka określonej osoby gry na fortepianie, albo sprzątanie warsztatu lub sklepu. W umowie może być kilka niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedmiotów np. gra na fortepianie i sprzątanie domu oraz wyprowadzanie psa.

Czas obowiązywania umowy

Umowa może być zawarta na czas oznaczony (na przykład 1 miesiąc lub 12 miesięcy, albo 5 lat) albo na czas nieoznaczony. Umowa zlecenia może zawierać zapis o automatycznym odnawianiu się umowy.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy

Warto ustalić jasno, czy  zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za wykonywanie uzgodnionych czynności prawnych lub określonych usług i jak ma być ono obliczane. Może być to określona kwota za usługi w oznaczonym czasie (np. 300 zł miesięcznie), albo określona jako procent od wartości wykonanych usług.

Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia

Umowa zlecenia może (i powinna) określać z jakich powodów i w jakim terminie może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Zawsze  umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. Jeżeli strony nie uzgodniły zasad i terminów wypowiedzenia, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

  • Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, zaś w razie odpłatnego zlecenia powinien zapłacić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniodawca powinien także naprawić szkodę poniesioną przez zleceniobiorcę z powodu wypowiedzenia umowy.
  • Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Jeżeli zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca powinien także naprawić szkodę poniesioną przez zleceniodawcę z powodu wypowiedzenia umowy.

Nasze doświadczenie

Nasza kancelaria ma  blisko 30 letnie doświadczenie (od roku 1991) w zakresie negocjowania i zawierania umów zlecenia.

Masz podpisać ważną umowę?

Potrzebujesz napisać, wynegocjować, zaopiniować lub sprawdzić umowę? Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button