W zakresie oferty Kancelarii Kurek i Wspólnicy mieści się obsługa prawna na rozprawach sądowych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym,

Jaki może być scenariusz twojej sprawy sądowej?  Jakie środki mają do dyspozycji strony?

sprawy sądowe adwokat warszawa

Jakie sądy rozpoznają sprawy? Jakie są środki odwoławcze?

Sprawy sądowe rozstrzygane są przez sądy w formie wyroków (proces)  lub postanowień (postępowanie nieprocesowe). W pierwszej instancji orzeczenia wydaje Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy, w zależności od tego czego dotyczy sprawa oraz jaka jest wartość przedmiotu sprawy. Regulują to zasadniczo przepisy kodeksu postepowania cywilnego, ale niekiedy także innych, szczególnych ustaw. Przykładowo: sprawy o rozwód zawsze prowadzone są przed sądem okręgowym, zaś sprawy spadkowe przed sądem rejonowym.

Apelacja

Od orzeczenia sądu pierwszej instancji stronom przysługuje środek zaskarżenia nazywany apelacją do sądu drugiej instancji, czyli do Sądu Okręgowego albo do Sądu Apelacyjnego. Chodzi o to, aby strona niezadowolona z rozstrzygnięcia miała gwarancję, że temu rozstrzygnięciu przyjrzy się kolejna, wyższa instancja sądowa, która zbada, czy postępowanie w pierwszej instancji prowadzone było prawidłowo, czy sąd przestrzegał procedur i przepisów prawa materialnego, czyli czy sąd orzekł zgodnie z prawem.

Skarga kasacyjna – nadzwyczajny środek zaskarżenia.

W pewnych ściśle określonych przez prawo przypadkach można złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, który nie jest możliwy do zastosowania w każdej sprawie. Generalnie rzecz ujmując, sprawa musi być pod jakimś względem wyjątkowa – to znaczy – precedensowa, albo w podobnych kwestiach sądy rozstrzygają sprzecznie i zachodzi konieczność ujednolicenia orzecznictwa.

Sąd polubowny.

Zazwyczaj rozstrzygnięcie sprawy cywilnej należy do kompetencji sądów powszechnych, jednak zdarza się, że podpisując umowę strony umawiają się, że rozstrzyganie sporów z danej umowy będzie należało do kompetencji sądu polubownego.

Może być to sąd powoływany przez strony (tak zwany sąd polubowny ad hoc), albo przez stały sąd polubowny, na przykład Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Rozprawa sądowa?
Jak przebiega proces?

Jeśli potrzebujesz reprezentacji prawnej na rozprawie sądowej, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie.

    Przeczytaj również:

    Call Now Button