Odzyskanie nieruchomości wywłaszczonych

Odzyskiwanie nieruchomości wywłaszczonych

W wielu przypadkach osoby które utraciły w przeszłości własność nieruchomości na skutek wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego mogą domagać się ich zwrotu, jeżeli zamierzona na takich nieruchomościach inwestycja państwowa nie została zrealizowana. Zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego mogązgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.) („UGN”)  żądać […]

Odzyskanie nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa dekretem o majątkach opuszczonych i poniemieckich lub uzyskanie odszkodowania

Odzyskanie nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa dekretem o majątkach opuszczonych i poniemieckich

Na podstawie przepisów dekretu z dnia 8 marca 1946 roku majątkach opuszczonych i poniemieckich Skarb Państwa przejął własność nieruchomości, które stanowiły tak zwany majątek opuszczony. Za taki uważany był majątek ruchomy i nieruchomy stanowiący własność osób, które utraciły jego posiadanie w związku z II wojna światową i posiadania tego nie odzyskały. Własność nieruchomości przechodziła na Skarb Państwa przez tak zwane „przemilczenie” z upływem 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym II wojna światowa została […]

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste to prawo rzeczowe przysługujące określonym osobom fizycznym lub prawnym na gruntach, które są własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Użytkownik może korzystać z prawa użytkowania wieczystego i pobierać pożytki. Spoczywa na nim jednak obowiązek uiszczania opłat – opłaty rocznej i pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie. Przepisy regulujące wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102, poz. 651 […]

Ustalenie stosunku pracy a samozatrudnienie

Ustalenie stosunku pracy a samozatrudnienie

Przed wystąpieniem z powództwem  o ustalenie stosunku pracy przez samozatrudnionego należałoby rozważyć ryzyko powstania, po ustaleniu istnienia umowy o pracę,obowiązku zapłaty składek na ZUS tj. na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w części obciążającej pracownika). Jeżeli samozatrudniony prowadzi działalność gospodarczą istnieje ryzyko zakwestionowania kosztów uzyskania przychodów,  odliczenia podatku VAT, czy niższych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne etc.). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25.04.2014 r.sygn. II PK 200/13 wskazał, że w przypadku, gdy warunkiem podjęcia […]

Dział spadku – co to jest?

Dział spadku – co to jest?

Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku przez kliku spadkobierców. Postanowienie to uprawomocniło się, ale co dalej? Jak podzielić majątek po zmarłym między spadkobierców tak, aby każdy otrzymał należny mu udział? Czym jest dział spadku? Tę sytuację reguluje instytucja prawa jaką jest dział spadku. Po nabyciu spadku przez spadkobierców, mają oni swój udział we współwłasności określony przez sąd. Do decydowania w zakresie przedmiotów należących do masy spadkowej stosuje się przepisy dot. współwłasności ułamkowej zawarte w Kodeksie […]

Spadek – formalności związane z postepowaniem o stwierdzenie nabycia spadku?

Spadek – formalności związane z postepowaniem o stwierdzenie nabycia spadku?

Klienci na spotkaniach często pytają o to, czy „można szybko załatwić sprawę dotyczącą nabycia spadku po najbliższej osobie”.Tak, oczywiście jest taka możliwość. Taką sprawę można załatwić u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, co trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe. Jednak nie we wszystkich sprawach jest to możliwie.Droga sądowa jest konieczna, w tych przypadkach gdy istnieje jakiś spór między potencjalnymi spadkobiercami.Do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku […]

Zachowek – informacje podstawowe

Zachowek prawo spadkowe adwokat

Czym jest zachowek? Zachowek to uprawnienie polegające na zapewnieniu określonym w ustawie osobom pewnej korzyści pieniężnej ze spadku. Korzyść ta stanowi równowartość części udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy.   Komu należy się zachowek? Jeżeli należysz do najbliższej rodziny zmarłego może należeć Ci się zachowek. Do zachowku bowiem uprawnieni są: zstępni zmarłego – czyli dzieci zmarłego, a jeżeli nie żyją to również jego wnuki lub prawnuki; małżonek – dotyczy to małżonka zmarłego, […]

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka jawna

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka jawna

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej należy zastanowić się w jakiej formie ma być ona wykonywana. Wiele osób decyduje się na założenie przedsiębiorstwa w pojedynkę, zakładając jednoosobową działalność. Czasami jednak korzystniejszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie współpracy w kilka osób. Powody takiego wyboru mogą być różne – zminimalizowanie ryzyka, rozłożenie ciężaru obowiązków czy chociażby sytuacja, w której jeden z przyszłych wspólników posiada pomysł na biznes, a drugi dysponuje kapitałem potrzebnym do jego realizacji. Wówczas pojawia się pytanie o […]

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka partnerska

Formy prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka partnerska

Osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, takich jak m.in. architekci, inżynierowie budownictwa, brokerzy ubezpieczeniowi, maklerzy, księgowi, lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi czy tłumacze przysięgli mogą utworzyć w celu wykonywania tego zawodu spółki partnerskie. Zamknięty katalog wolnych zawodów, które mogą być wykonywane w ramach spółki partnerskiej określa art. 88 kodeksu spółek handlowych. Zasadniczą cechą i zaletą spółki partnerskiej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników (partnerów). Inaczej niż w spółce jawnej, gdzie wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania […]

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Przypominamy, że zmianie uległy przepisy o formie składania sprawozdań finansowych przez spółki.Począwszy od października 2018 r. sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej i podpisane w formie elektronicznej – płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpłatnym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie w formie papierowej to sprawozdanie niespełniające wymogów określonych w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości Kierownik jednostki (tj. zarząd spółki) zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w […]

Call Now Button