Wygrana kancelarii z Raiffeisen Bank Polska – opis sprawy

wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank Polska

Sukcesem zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone przez nasza kancelarię w imieniu frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

W dniu 10 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem sygn. akt XXV C 2801/18 ustalił nieważność umowy kredytu z Raiffeisen Bank Polska S.A. indeksowanego kursem CHF i zasądził od tego Banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 1.398.934 zł oraz zasądził kwotę 11.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria ponownie wygrywa z mBank S.A – opis sprawy

Kolejny raz  nasza kancelaria wygrała w imieniu frankowiczów z mBankiem. 

W dniu 7 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem sygn. akt  XXV C 3517/20 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z BRE Bank S.A. i zasądził od jego następcy prawnego, to jest od mBanku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 552.531,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Kolejna wygrana sprawa „frankowa” – tym razem z Raiffeisen Bank Polska

Sukcesem zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

W dniu 14 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem sygn. akt XXV C 2413/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z Raiffeisen Bank Polska S.A. i zasądził od tego Banku na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 219.704,69 zł oraz kwoty 112.995,39 CHF.

Wygrana Kancelarii z bankiem BPH S.A. Prowadzenie sprawy – krok po kroku

Sukcesem zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu frankowiczów przeciwko bankowi BPH S.A..

W dniu 31 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem sygn. akt XXV C 1671/18 ustalił nieważność klauzul indeksacyjnych w umowie kredytu indeksowanego kursem CHF z bankiem BPH S.A. i zasądził od banku zwrot na rzecz kredytobiorców nadpłaconej kwoty kredytu.

Czy w wypadku unieważnienia umowy frankowej bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

Czy w wypadku unieważnienia umowy kredytowej o kredyt złotowy waloryzowany do waluty obcej bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału ?

W związku z orzeczeniem TSUE z 3 października 2019 roku oraz wobec wzrastającej liczby wyroków sądów polskich unieważniających umowy „frankowe” pojawiły się medialne informacje zapowiadające, że w wypadku unieważnienia umowy kredytowej banki będą pozywały  kredytobiorców o zapłatę za nieodpłatne korzystanie z kapitału. Zagadnienie to nie było jeszcze rozstrzygane przez sądy polskie, jednak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w tej sprawie w dniu 16 grudnia 2019 roku stanowisko, w którym jednoznacznie stwierdził: „Prezes UOKIK […]

Aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach kredytów CHF

Aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach kredytów CHF

Korzystne dla kredytobiorców orzeczenie wydał w dniu 9 maja 2019 r. Sąd Najwyższy (I CSK 242/18).Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej kredytobiorców, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy uchylając zaskarżony wyrok stanął na stanowisku, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiążącego […]

Call Now Button